Voorwaarden:

Zie voor de officiële geldende bepalingen & voorwaarden de bestanden hieronder. De tekst op deze website is niet leidend!
Voorwaarden tot Deelname Avondvierdaagse
Algemene Bepalingen Avondvierdaagse

Algemene bepalingen

ALGEMENE BEPALINGEN AVOND4DAAGSE ASSEN

 1. De Avond4daagse Assen (A4D) wordt gehouden onder auspiciën van de KWBN – Wandelsportorganisatie Nederland en georganiseerd door wandelvereniging “de Zwaluwen” te Assen.
 2. Groepen van 10 personen en meer, dienen de verkeersregels toe te passen van onbespannen wagens (WVW 1994 en RVV 1990). Dit betekent: niet op het trottoir en rechts van de rijbaan tenzij op aangeven van politie en/of verkeersregelaars.
 3. Groepen dienen twee begeleiders te hebben van tenminste 18 jaar.
 4. De breedte van de groepen mag niet meer dan 3 personen zijn, leiders inbegrepen en geen grotere lengte hebben dan 10 personen (in totaal mag de groep uit 30 personen bestaan).
 5. De afstanden tussen de groepen moet tenminste 30 meter zijn.
 6. Aanwijzingen van politie, verkeersregelaars, controleurs of bestuur dienen zonder discussie te worden opgevolgd.
 7. Het is verboden vlaggen, kleding of op enige andere wijze propaganda te maken of uiting te geven aan bepaalde denkwijzes of politieke richting.
 8. Zingen, fluiten of musiceren in de nabijheid van kerkhoven is niet toegestaan.
 9. In de bebouwde kom, op smalle wegen, bruggen of bochten mag niet worden ingehaald.
 10. Wees niet hinderlijk tijdens het passeren.
 11. Elke begeleider is persoonlijk verantwoordelijk voor de gedragingen van de personen van zijn/haar groep, onder zijn/haar leiding.
 12. Borstnummers worden verplicht zichtbaar gedragen door een meerderjarige vooraan een groep.
 13. Wandelvereniging De Zwaluwen Assen stelt zich niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade, voor, tijdens of na de tochten.
 14. Tochtleiders en verkeersregelaars zijn te herkennen aan de officiële Controleurs dragen een herkenbaar hesje of jasje.
 15. Indien de bepalingen of voorwaardes niet voldoen, besluit het bestuur.
 16. Medische verzorging wordt verzorgd door de H.B.O. afdeling Assen.
 17. Als men op eigen initiatief een avond niet loopt, wordt men uitgesloten van deelname. Het is en blijft een vierdaagse en geen driedaagse.
 18. Op de laatste avond mag men niet inhalen.

(versie 10-03-17)

Voorwaarden tot Deelname

Geldend vanaf 31 maart 2016

 • Definities
  In deze Voorwaarden tot Deelname en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
 1. Inschrijver: Persoon die namens een school en/of vereniging groepen inschrijft;
 2. Bescheiden: Alle door Inschrijver aan Organisatie ter beschikking gestelde informatie, Inschrijving of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van het Evenement door Organisatie vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van het Evenement, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;
 3. Evenement: De 73e Avondvierdaagse Assen;
 4. Groep: Door de Inschrijver ingeschreven Deelnemers en Begeleiders die bij elkaar horen en bestaan uit minimaal 10 en maximaal 30 personen;
 5. Deelnemers: De door de Inschrijver ingeschreven personen die meedoen aan het evenement;
 6. Individuen: De door de Inschrijver ingeschreven Deelnemer, die zich niet in een Groep bevindt, maar wel deelneemt aan het Evenement.
 7. Begeleiders: Personen die ouder dan 18 jaar zijn, geen recht hebben op een        medaille en verantwoordelijk zijn voor de overige deelnemers in de Groep en voor een gereduceerd tarief kunnen deelnemen aan het Evenement en/of personen die ouder dan 18 jaar zijn, zich hebben ingeschreven als deelnemer ter verkrijging van een medaille, maar zich wel op voorhand manifesteert als Begeleider door aanwezig te zijn als Deelnemer in een Groep die verder grotendeels uit jongeren bestaat;
 8. Inschrijving: Het ingevulde formulier ten bate van de Inschrijving van het Evenement via een der websites die worden beheerd door de Organisatie;
 9. Organisatie: Wandelvereniging de Zwaluwen Assen, zoals opgenomen in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 10. Borstnummer Het bordje, waarop het nummer van de Groep staat, dat wordt uitgereikt aan de Inschrijver die de Groep heeft ingeschreven;
 11. Algemene Bepalingen: De bepalingen die de Inschrijver tevens accepteert bij het voltooien van een Inschrijving en te vinden zijn op de websites van de Organisatie;
 12. Tassen: De tassen die de Inschrijver heeft gekregen van de Organisatie waarin de benodigdheden inzitten voor het Evenement.
 • Identiteit
  • Wandelvereniging De Zwaluwen
   ’t Veer 49
   9351 DG Leek
   info@dezwaluwenassen.nl
   KvK 04064814
  • Het Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de Organisatie zijn de enige personen die de organisatie juridisch representeren.
  • Leden van de Organisatie, die niet tot het tweede lid behoren, zijn niet aansprakelijk voor de Organisatie.
  • Leden van de Organisatie, die niet tot het tweede lid behoren, kunnen met de Inschrijver geen overeenkomsten of verbintenissen ten bate van het Evenement aangaan.
  • De Organisatie is niet verplicht om gehoor aan te geven aan een verbintenis of overeenkomst die is aangegaan met een perso(o)n(en) die niet tot het tweede lid behoort of behoren.
 • Toepasselijkheid
  • Deze Voorwaarden tot Deelname zijn van toepassing op: alle offertes, Inschrijvingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd.
  • Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden tot Deelname zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst.
  • Indien voorwaarden in deze Voorwaarden tot Deelname en in de Inschrijvingsbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de Inschrijvingsbevestiging opgenomen voorwaarde.
  • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Inschrijver wordt door Organisatie uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Voorwaarden tot Deelname
  • Deze Voorwaarden tot Deelname zijn op 7 april 2014 vastgesteld.
   1. De laatste wijzigingen zijn gemaakt op 10 maart 2017
   2. Op alle overeenkomsten vanaf 10 maart 2017 zijn deze Voorwaarden tot Deelname van toepassing.
  • De Inschrijver gaat akkoord met deze Voorwaarden tot Deelname.
  • De Inschrijver gaat akkoord met de Algemene Bepalingen.
  • De Organisatie heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de Algemene Bepalingen en/of de Voorwaarden tot Deelname aan te passen.
  • De Organisatie zal minimaal 1 week van te voren een aankondiging te sturen dat de Algemene Bepalingen en/of de Voorwaarden tot Deelname worden gewijzigd.
  • De Organisatie is niet verplicht om eventuele wijzigingen eerder dan de termijn uit lid 5 van dit artikel te versturen of te publiceren.
  • De Organisatie zal alleen de wijzigingen zoals bedoeld uit lid 4 van dit artikel versturen naar de Inschrijver en de aangepaste Algemene Bepalingen en/of de Voorwaarden tot Deelname publiceren op haar websites.
  • De Inschrijver heeft het recht om na publicatie zoals bedoeld in lid 5 één week de tijd om zijn Inschrijving kosteloos ongedaan te maken. Dit dient de Inschrijver per mail te doen via de gegevens uit artikel 1 en 2 Voorwaarden tot Deelname.
 • Verplichtingen van de Inschrijver
  • De Inschrijver verklaart dat deze namens zijn of haar school, vereniging, Individuen of andere personen die hij of zij vertegenwoordigt gemachtigd is tot deze Inschrijving.
  • De Inschrijver accepteert alle aansprakelijkheid ten opzichte van de Bescheiden en de Inschrijving.
  • Mocht achteraf blijken dat de school, vereniging, Individuen of de andere personen geen toestemming aan de Inschrijver hebben verleend, dan wordt de Inschrijver persoonlijk aansprakelijk gehouden voor de door hem of haar gedane Inschrijving.
  • De Inschrijver zorgt tijdens het Evenement voor een actuele lijst van alle Groepen of Individuen die tot zijn of haar Inschrijving behoren en zal deze lijst bij zich hebben tijdens het Evenement.
  • De lijst, zoals bedoeld in het vorige lid, dient alle namen, adressen en telefoonnummers van de Deelnemers en Begeleiders te bevatten, uitgesplitst per Groep indien van toepassing.
  • Deze lijst is opvraagbaar door de Organisatie in geval van calamiteiten en zal indien nodig verstrekt worden aan eventuele hulpdiensten.
  • Deze lijst bevat ook de contactgegevens van ouders en/of verzorgers van de Deelnemers die jonger dan 18 jaar zijn.
  • Tevens gaat de Inschrijver akkoord dat de Organisatie het Bescheiden aan anderen behorend tot dezelfde Inschrijving verstrekt, indien dit noodzakelijk blijkt.
  • Bij het ontvangen van de lijst, zoals bedoeld in lid 4, zal de Organisatie deze nooit doorverkopen, verhandelen of aan derden verstrekken voor economische doeleinden.
 •  Betaling
  • De Inschrijver gaat akkoord met betaling via iDEAL.
  • De Inschrijver heeft nooit recht op restitutie.
  • De Inschrijving is na betaling definitief en kan niet meer worden aangepast door de Inschrijver.
  • De bepaling van lid 8 uit artikel 4 gaat boven dit artikel.
 •  Inschrijven
  • De Organisatie heeft het recht om zonder opgaaf van redenen Groepen en/of individuen te weigeren.
  • Groepen dienen minimaal te bestaan uit 10 personen en mogen maximaal bestaan uit 30 personen.
  • Per groep dienen minimaal 2 begeleiders mee te lopen.
  • Begeleiders hoeven niet als zodanig te worden opgegeven, zij mogen worden opgegeven als deelnemer, dit ontslaat echter de betreffende personen niet van hun begeleidersplicht.
  • De Organisatie heeft het recht om Groepen van één Inschrijving samen te voegen, indien zij dit nodig acht.
  • Mochten na het samenvoegen van de Groepen zich meer dan 30 personen en meer dan 6 Begeleiders in deze nieuwe Groep bevinden, worden deze extra personen en Begeleiders automatisch uitgeschreven waarmee hun recht op deelname vervalt. De nieuwe Groep zal uit niet meer dan 30 personen bestaan inclusief maximaal 6 begeleiders.
  • Voor deze Begeleiders, zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel, kan geen restitutie verkregen worden.
  • De Organisatie kan tijdens het Evenement op elk gewenst moment controles uitvoeren op de aantallen Deelnemers en/of Begeleiders.
  • Mochten er meer Deelnemers en/of Begeleiders worden geteld dan er zijn opgegeven, dan volgt er een direct te betalen boete ter hoogte van het inschrijfgeld dat op dat moment van toepassing is, vermeerderd met 1 euro
  • De Penningmeester van de Organisatie heeft het recht om de boete te verminderen of te kwijtschelden indien hij dit redelijk of billijk vindt.
 • Datum en tijd
  • Het Evenement vindt plaats vanaf 16 mei 2017 tot en met 19 mei 2017.
  • Op 16 mei, 17 mei, en 18 mei dienen alle Groepen om 17.45 uur aanwezig te zijn.
  • Op 19 mei dienen alle Groepen om 18.45 uur aanwezig te zijn.
  • De Organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor later starten van de tochten op één of meerdere avonden tijdens het Evenement.
  • De Organisatie hoeft geen verantwoording af te leggen over het starten dat later plaatsvindt dan van te voren is aangegeven.
 • Deelname
  • Deelname aan het Evenement geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.
  • Elke Begeleider kan worden aangesproken op het gedrag van de Deelnemers van zijn of haar Groep.
  • Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor goede schoenen en kleding.
  • Deelnemers dienen ook zelf zorg te dragen voor voldoende drinkwater, eventuele medicijnen en eten.
  • Deelnemers, Individuen, Begeleiders en aanverwanten van deze personen accepteren dat de Organisatie foto’s maakt en deze publiceert op het internet, eventueel verstrekt aan de pers of publiceert in een gedrukt werk. Gefotografeerde personen kunnen schriftelijk, eventueel via het medium waar de foto is gepubliceerd een verzoek indienen om de foto te verwijderen van het internet. Gefotografeerde personen hebben nooit en nimmer recht op enige vorm van vergoeding voor de publicatie van een foto. Organisatie dient binnen het redelijke en billijke hieraan te voldoen, maar kan dit gemotiveerd weigeren.
 • Overmacht
  • Indien de Organisatie de verplichtingen uit de Inschrijving niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 75 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de Organisatie alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
  • Ingeval de situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
 • Aansprakelijkheid en vrijwaringen
  • Organisatie is niet aansprakelijk voor schade van Inschrijver die ontstaat doordat Inschrijver aan Organisatie onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
  • Organisatie is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Inschrijver, door één of meerdere Begeleiders of door één of meerdere Deelnemers.
  • Organisatie is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door andere personen buiten het Evenement om.
  • Organisatie is jegens Inschrijver uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van het Evenement. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Organisatie voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Organisatie uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
  • Organisatie is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. De Organisatie heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken.
  • Inschrijver vrijwaart de Organisatie voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Inschrijver aan Organisatie geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
  • De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gedragingen van Deelnemers, Begeleiders, Groepen, Individuen of derden, die niet aan de Organisatie zijn gelieerd.
 • Clausule nietigheden
  • Indien enige bepaling uit deze Voorwaarden tot Deelname of uit Algemene Bepalingen geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen uit deze Voorwaarden tot Deelname of Algemene Bepalingen.
  • Indien een bepaling van deze Voorwaarden tot Deelname of uit de Algemene Bepalingen niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
 • Borstnummers
  • De Inschrijver accepteert alle aansprakelijkheid voor de Borstnummers.
  • De Inschrijver dient ervoor te zorgen dat alle aan hem verstrekte Borstnummers na het evenement weer in bezit komen van de Organisatie.
  • De Borstnummers moeten op de laatste dag van het Evenement worden ingeleverd.
  • De Borstnummers dienen in dezelfde staat te worden ingeleverd als zij bij ontvangst zijn uitgereikt aan de Inschrijver.
  • Indien de Inschrijver erkent door gedragingen of uitspraken dat hij niet aan lid 2, lid 3 en/of lid 4 zal kunnen voldoen dient de Inschrijver een boete te betalen zoals bedoeld in artikel 91 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
  • De boete zoals bedoeld in lid 4 zal per borstnummer kunnen worden opgelegd.
  • De boete zoals bedoeld in lid 4 bedraagt 35 euro en zal per factuur worden verstuurd.
  • De boete dient te worden betaald op de in de factuur vermelde wijze.
 • Tassen
  • De Inschrijver accepteert alle aansprakelijkheid voor de Tassen.
  • De Inschrijver dient ervoor te zorgen dat alle aan hem verstrekte Tassen na het evenement weer in bezit komen van de Organisatie.
  • De Tassen moeten bij het ophalen van de medailles tijdens het Evenement worden ingeleverd.
  • De Tassen dienen in dezelfde staat te worden ingeleverd als zij bij ontvangst zijn uitgereikt aan de Inschrijver.
  • Indien de Inschrijver erkent door gedragingen of uitspraken dat hij niet aan lid 2, lid 3 en/of lid 4 te kunnen voldoen dient de Inschrijver een boete te betalen zoals bedoeld in artikel 91 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
  • De boete zoals bedoeld in lid 4 zal per niet ingeleverde tas worden opgelegd.
  • De boete zoals bedoeld in lid 4 bedraagt 2 euro en zal per factuur worden verstuurd aan de Inschrijver.
  • De boete dient te worden betaald op de in de factuur vermelde wijze.
 • Medailles
  • De Organisatie zal aan de Inschrijver kenbaar maken op welke dag en tijd de Inschrijver de medailles kan ophalen.
  • Alle medailles behorende tot de Inschrijving dienen in één keer te worden opgehaald.
  • De medailles worden alleen tegen schriftelijke kwijting door de Organisatie aan de Inschrijver verstrekt.
  • Mocht de Inschrijver de medailles niet kunnen op halen op het tijdstip dat door de Organisatie aan hem is verstrekt, dient hij dit zelf schriftelijk kenbaar te maken aan de Organisatie en dient de Inschrijver gelijktijdig aan te geven op welke dag(en) en tijdstip(pen) van het Evenement de medailles wel kunnen worden opgehaald.
  • De Organisatie heeft het recht om deze voorstellen, zoals bedoeld in het vorige lid, te weigeren.
  • De Inschrijver krijgt van de Organisatie de mogelijkheid om voor de kwijting, zoals bedoeld in lid 3, de medailles te controleren op juistheid en volledigheid.
  • Mocht de Inschrijver geen gebruik maken van dit recht, zoals bedoeld in het vorige lid, accepteert de Inschrijver dat het geleverde juist en volledig is en zal afstand doen van zijn recht dat op juiste en/of volledige levering.
  • Mocht de Inschrijver gebruik maken van het recht zoals bedoeld in lid 6, dient hij of zij deze instructies van de Organisatie dienen op te volgen, waarbij het niet opvolgen van deze instructies tot gevolg heeft dat de Inschrijver kenbaar maakt dat hij geen gebruik wil maken van dit recht en lid 7 van dit artikel van toepassing is.
  • De instructies, zoals vermeld in het vorige lid, worden mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt op de locatie van het Evenement en op verzoek per mail verstuurd binnen 5 werkdagen na het ontvangen van een e-mail van een Inschrijver.
  • De instructies, zoals bedoeld in lid 8 van dit artikel, zijn leidend voor het bepalen of er sprake is van een onjuiste levering van de medailles.
  • De instructies, zoals bedoeld in lid 8 van dit artikel, hebben tot doel ervoor te zorgen dat de Inschrijver controleert of de levering overeenkomt met de Inschrijving.
  • De mogelijkheid tot controle, zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel, heeft hetzelfde doel als het voorgaande lid.
  • Bij gebruik van de mogelijkheid tot controle, zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel, heeft de Organisatie het recht, welke niet door de Inschrijver kan worden beperkt, om één of meerdere personen behorend tot de Organisatie plaats te laten nemen bij de controle om fraude of schade te voorkomen.
  • De persoon die bij deze controle zit namens de Organisatie maar niet tot lid 2 van artikel 2 behoort, is niet gerechtigd om namens de Organisatie een uitspraak te doen of de levering al dan niet kloppend is, maar zal slechts zijn bevindingen doen aan de personen die wel voldoen aan de vereisten van lid 2 van artikel 2.
  • De bevindingen, zoals bedoeld in het vorige lid, zullen door de Organisatie worden behandeld en de Penningmeester van de Organisatie of diens bestuurlijke vervanger zal bij betwisting door de Inschrijver of de personen zoals bedoeld in lid 13 over de juistheid en/of volledigheid van de levering van de medailles beoordelen.
  • De Organisatie zal bij het accepteren van de betwisting kosteloos de betwiste medailles leveren of vervangen.
  • De Organisatie is niet tot betaling of levering verplicht wanneer zij de betwisting, zoals bedoeld in lid 15, niet juist acht.
  • Bij constatering dat de Inschrijving niet correct is, zal de Inschrijver een boete ontvangen, zoals bedoeld in lid 9 van artikel 7.
  • Mocht de Inschrijver aangeven dat er een wisseling van Deelnemers heeft plaatsgevonden, die niet heeft geleid tot een vermeerdering van het aantal personen in Groep(en) maar wel invloed heeft op de medailles die uitgereikt worden aan de Deelnemers van de desbetreffende Groepen, is de Organisatie niet verplicht om hieraan gehoor te geven als zij denkt dat hierdoor aan andere personen, die niet tot dezelfde Inschrijving behoren, geen juiste levering meer mogelijk is.
 • Vertegenwoordiging Inschrijver
  • De Inschrijver zal te allen tijde juridisch en financieel kunnen worden aangesproken ten aanzien van de Inschrijving die onder zijn of haar naam is gedaan.
  • De Inschrijver mag zich laten vertegenwoordigen door een derde persoon bij het ophalen van de Medailles, Borstnummers en Tassen.
  • Het vorige lid ontslaat de Inschrijver niet van zijn of haar aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.
 •  Rustposten
  • De Organisatie zal locaties aangeven waar Groepen pauzes mogen houden.
  • Buiten de aangegeven locaties mag niet gerust worden door Groepen.
  • Het overtreden van lid 2 kan tot uitsluiting leiden van verdere deelname aan het Evenement.
  • Alle door de Organisatie aangewezen personen, inclusief de leden, verkeersregelaars, mogen de Groepen en/of Begeleiders hierop aanspreken.
  • Maatregelen zoals bedoeld in lid 3 mogen alleen door de Hoofdtochtleiders en het bestuur van de Organisatie opgelegd worden.